Politica de confidențialitate

Termeni și condiții de confidențialitate

 

Crosul Pădurii Copiilor este un eveniment sportiv, educațional și caritabil organizat de către Asociația Pădurea Copiilor.

 

Asociaţia Pădurea Copiilor acordă o atenţie deosebită prelucrării datelor cu caracter personal prin prisma garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată. De aceea, Asociația Pădurea Copiilor se obligă să respecte confidenţialitatea identităţii dumneavoastră. Dacă trebuie să furnizați date cu caracter personal, acestea sunt colectate doar dacă le oferiți în mod voluntar (prin acceptarea în cunoștință de cauză a termenilor şi condiţiilor disponibile pe prezenta platformă).

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Asociația Pădurea Copiilor prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, respectiv în scopul organizării de evenimente și competiții la care pot participa și minori, pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră și informării privind proiectele noastre.

Asociația Pădurea Copiilor se angajează să protejeze securitatea informaţiilor furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Acestea vor fi folosite doar în scopul în care au fost prezentate, nu vor fi comunicate niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică și nici transmise într-o altă țară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

· Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi conformitate cu prevederile legale;

· Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime;

· Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.

· Consimţământul persoanei vizate. Un element cheie al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă acordul pe care persoana vizată trebuie să îl exprime, care se manifestă pe baza unei temeinice informării şi a propriei alegeri;

· Informarea. Informarea persoanelor a căror date sunt procesate se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

· Calitatea datelor. Datele care sunt procesate trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

· Protejarea persoanelor vizate. Potrivit acestui principiu, persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

· Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel optim de securitate a datelor cu caracter personal processate;

· Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, primind un număr de operator.

Definiţii

a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

c) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

e) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

g)  terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, numărul de înregistrare trebuie să se regăsească pe orice document/formular întocmit de către Asociația Pădurea Copiilor colectează date cu caracter personal.

Obligația operatorului de date cu caracter personal (Asociația Pădurea Copiilor) de a vă comunica informații

Conform legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Asociația noastră are obligația de a vă comunica, în principal, informații privind:

Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia;

Scopul în care se face prelucrarea datelor;

Informaţii suplimentare, precum: categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza datele personale, consecinţele refuzului de a le furniza;

Existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, condiţiile de exercitare a acestor drepturi;

Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate.

Drepturile dumneavoastră

Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Asociația Pădurea Copiilor aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date (Art. 13 din legea 677/ 2001)

Dreptul de a obţine de la operatorul de date (Asociația Pădurea Copiilor), la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Art. 13 din legea 677/ 2001)

Dreptul de intervenţie asupra datelor (Art. 14 din legea 677/ 2001)

Dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

Dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (Art. 15 din legea 677/ 2001)

a) Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. In caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

b) Dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17 din legea 677/ 2001)

Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (Art. 18 din legea 677/ 2001)

Fără a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care leau fost incalcate.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, care vă revin conform legii 677/200, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată menționând dreptul pe care înţelegeți să-l uzați, motivul pentru care solicitați exercitarea unui anumit drept şi acţiunea pe care o aşteaptați din partea Asociației Pădurea Copiilor. Solicitările dumenavoastră pot fi trimise direct la punctul de lucru al Asociației Pădurea Copiilor, str. Sarmisegetusa, nr 4, et 1, sect 3, București sau la email: dataprotection@padureacopiilor.ro.

Datele de contact pentru trimiterea cererii sunt disponibile și în secțiunea „Contact” a site-ului Asociației www.padureacopiilor.ro.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Pentru mai multe datalii şi informaţii vă rugăm să adresaţi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/

Vă mulțumim!

Notificări măsuri de securitate:

Asociația Pădurea Copiilor a luat măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru protejarea cât mai cuprinzătoare a datelor dumneavoastră împotriva accesului nedorit. Informațiile date de dumneavoastră sunt transmise în formă codificată prin intermediul unui protocol SSL (secure socket layer) și verificate cu privire la autenticitate pentru a se preveni abuzul de date personale din partea unor terți. Acest lucru se poate recunoște în bara de sus a ferestrei de internet care indică browserul – simbolul lacăt este închis, iar rândul de adresă începe cu https…

 Activitățile de marketing și comunicare

Asociația Pădurea Copiilor organizează diverse activități de reclamă, marketing precum și campanii publicitare. Având în vedere că unele activități presupun prelucrarea unor date cu caracter personal ca de exemplu nume și prenume, telefon/fax sau adresa de domiciliu, dorim să vă asigurăm că datele dumneavoastră, în calitate de client / partener / sponsor / donator al Asociația Pădurea Copiilor, sunt protejate prin sisteme tehnice performante și sunt tratate cu confidențialitate. Asociația Pădurea Copiilor respectă legislația în vigoare și vă asigură de respectarea tuturor drepturilor dumneavoastră. Datele sunt utilizate de către Asociația Pădurea Copiilor doar în scopul în care le-ați înscris, fiind transmise doar în mod excepțional partenerilor colaboratori, care îndeplinesc la rândul lor cerințele impuse de legislația în vigoare privind protecția datelor.

Newsletter și email-uri

Dacă doriți să vă abonați gratuit la unul dintre buletinele noastre informative, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail. După completarea și transmiterea formularului de abonare, veți primi de la noi un e-mail de confirmare. Newsletter-ul nostru va fi transmis numai după ce ați confirmat abonarea, dând click pe link-ul primit în e-mailul de confirmare. Uneori, newsletter-ul poate fi transmis de către un partener Asociația Pădurea Copiilor. Conform prevederilor legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Asociația Pădurea Copiilor se obligă să folosească adresa dumneavoastră de e-mail numai pentru a vă transmite newsletter-ul. Datele de contact nu vor fi distribuite către o terță persoană. Aveți posibilitatea să vă dezabonați de la newsletter oricând, urmărind instrucțiunile indicate în subsolul paginilor (footer) acestor e-mailuri. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi ștearsă imediat din baza de date a abonaților.

Navigare pe website-urile noastre și cookies

În timp ce dumneavoastră utilizați paginile noastre de web, noi folosim informațiile pe care le primim exclusiv pentru evaluări statistice, pentru a înțelege mai bine interesul persoanelor care ne vizitează site-urile și pentru a afla cum să ne îmbunătățim activitățile pentru a atrage cât mai mulți oameni pentru cauza pe care o susținem. Astfel, nu se realizează profiluri utilizator raportate la persoană. În acest context utilizăm următoarele date: pagina din care a fost solicitat fișierul, denumirea fișierului, data și ora accesării, cantitatea de date transmisă, starea de acces (fișierul a fost transmis, fișierul nu a fost găsit, etc.), o descriere a tipului de sistem de operare utilizat și o adresă IP anonimizată (din care s-au eliminat ultimele trei cifre prin programul Piwik și serviciul Google Analytics).
Pentru a ușura ghidarea utilizatorului pe paginile noastre de web, utilizăm module cookie (adică texte speciale pe care un server de web le transferă către calculatorul dumneavoastră) cu ajutorul cărora este gestionată conexiunea dumneavoastră la paginile noastre de web pe durata sesiunii. La terminarea sesiunii de Internet, modulele cookie ale sesiunii sunt șterse automat.
În acest sens, serviciile companiei pe care o folosim: Google Inc. având sediu la 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, colectează și memorează date pe această pagină pentru realizarea unui profil utilizator pseudonimizat. Google Inc. memorează un modul cookie permanent în programul dumneavoastră de browser, care permite recunoașterea browserului de Internet. Datele prelevate cu tehnologia Google Anaytics nu sunt utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului acestor pagini de web, și nici nu sunt puse în conexiune cu datele privitoare la pseudonimul purtătorului. Această prelevare și stocare de date prin intermediul modulelor cookie permanente de către Goolge Inc. poate fi oricând contestată. Vă puteți seta browser-ul, astfel încât să vă informeze cu privire la plasarea modulelor cookie. Astfel, utilizarea acestora devine transparentă pentru dumneavoastră.
Pentru tot traficul de pe site-urile / serviciile noastre (inclusiv formularele online), noi utilizăm o procedură de codificare, astfel încât datele primite să fie protejate împotriva accesului neautorizat (vezi mai jos).

Utilizarea canalelor de conectare socială (Social Plugins):
Acest site foloseste pixel tags , pentru a monitoriza comportamentul on line al utilizatorilor nostri atunci cand acceseaza acest site. Pixel tags, sunt folositi de tehnologii dezvoltate de terte parti (facebook) care genereaza date pentru a monitoriza si a oferi statistici despre activitatea utilizatorilor nostri.

Prezența noastră pe internet se realizează prin diferite canale de conectare socială („Plugins“). Momentan este utilizată rețeaua de socializare Facebook, care este operată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. Plugin-urile Facebook sunt marcate cu un logo Facebook, cu simbolul „degetul mare arătând în sus”, cu expresii precum „îmi place”, „like”, „recomandă” sau „distribuie” sau cu suplimentarea „Facebook Social Plugin”.
Prin utilizarea plugin-urilor furnizorului de servicii social media i se transmite informația că ați deschis pagina noastră de internet. Printre altele, se transferă următoarele informații către furnizorul rețelei de socializare:
• Adresa paginii de internet unde se găsește canalul de conectare socială activat
• Data și ora deschiderii paginii de internet respectiv activarea social plugin
• Informații despre browser-ul utilizat și sistemul de operare utilizat
• Adresa dumneavoastră actuală de identificare
Dacă sunteți deja înregistrat la furnizorul de servicii social media în momentul activării plugin-ului, atunci acesta este în măsură să identifice, după datele menționate mai sus, numele dumneavoastră de utilizator și, după caz, adevăratul dumneavoastră nume.
Aceste date pot fi prelucrate de către furnizor și în țări din afara Uniunii Europene. Noi nu avem nicio influență asupra volumului, modului sau scopului prelucrării datelor de către furnizor. Vă atenționăm că furnizorul de servicii social media este în măsură să creeze cu ajutorul datelor sus-menționate profile de utilizare sub pseudonim sau chiar individualizate.
Vă puteți informa asupra scopului și volumului stocării, prelucrării și folosirii datelor de către furnizorul de servicii social media, cât și despre drepturile care le aveți în acest sens și posibilitățile de luare de atitudine cu scopul de a vă proteja sfera privată. Acest lucru se poate face accesând indicațiile de protecție a datelor de pe Facebook, la adres: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Dacă nu doriți ca ofertantul de servicii social media apărut în pagina noastră de internet să obțină informații despre persoana dumneavoastră, atunci trebuie să vă deconectați de la respectiva rețea de socializare atunci când accesați pagina noastră de internet.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.
Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urlor la nivel European pot fi consultate Directiva 2002/58/CE (PDF) și  Directiva 2009/136/CE (PDF). În acelaşi timp, în legislaţia naţională, utilizarea  cookie-urilor este reglementată de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată ulterior.